Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokat za obligaciono pravo Advokat Beograd

Obligaciono pravo


Obligaciono pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se uređuju dužničko-poverilački odnosi. Imati obligaciju kako advokati kažu znači imati obavezu, dug. Akcenat se stavlja na potraživanje, na ovlašćenje poverioca da nešto zahteva od dužnika. Reč je o imovinskopravnom odnosu koji ima sankciju koja je uvek imovinske prirode. Sankcija pogađa imovinu i ima oblik naknade štete ili povraćaja u pređašnje stanje.

Predmet obligacija mora biti određen, moguć i pravom dozvoljen. Obligacije mogu nastati voljom pravnih subjekata ili mimo volje pravnih subjekata. Predmet obligacionog prava su prava i obaveze koji proizilaze iz obligacionog odnosa, pri čemu poverilac ima prava da zahteva određeno davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje, a dužnik, sa druge strane, ima obavezu da to učini. Subjekti obligacija su fizička i pravna lica među kojima postoji neki dužničko – poverilački odnos. Obligaciona prava su relativna tj. imaju dejstvo samo među subjektima, učesnicima u datom obligacionom odnosu, a od ovog prvila ima par izuzetaka.

Najznačajniji izvor obligacionih prava je Zakon o obligacionim odnosima koji je donet 30. marta 1978. godine, a stupio je na snagu 1. oktobra 1978. godine. Nije trpeo značajne izmene do dana današnjeg. Zakon o obligacionim odnosima u izvore obligacija tj. razloge nastanka obaveza ubraja pre svega ugovore, ali i prouzrokovanje štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga, jednostranu izjavu volje. Drugi zakoni uvode druge izvore obligacija tj. druge propisane činjenice koje stvaraju obligacije, kao što je na primer brak.

Advokat Beograd.Naknada materijalne štete.

Naknada nematerijalne štete.

Prinudna izvršenja.

Sastavljanje svih vrsta ugovora.

Aneks ugovora

Savetovanje prilikom raskida ili poništaja ugovora.

Zastupanje prilikom raskida ili poništaja ugovora.

Zastupanje prilikom pregovora u vezi sa zaključenjem ugovora.

Naknada štete zbog povrede na radu

Zastupanje u postupcima naplate potraživanja.

Naplata potraživanja

Modaliteti isplate duga