Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Upis u katastar nepokretnosti Advokat Beograd

Upis u katastar nepokretnosti
“Vrste upisa u katastar nepokretnosti jesu:

1) upis nepokretnosti

2) upis prava

3) predbeležba

4) zabeležba


Opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbeležbe i zabeležbe u katastar nepokretnosti su postojanje:

1) upisane nepokretnosti

2) upisanog prethodnika

3) isprave za upis


Isprava za upis mora biti priložena u originalu ili overenoj kopiji ili u drugom obliku propisanom zakonom, a ako je isprava na stranom jeziku uz nju treba dostaviti i overen prevod.”

Izvor Zakon o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015)

Advokat Beograd.