Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Opomena pred utuženje Advokat Beograd

Opomena pred utuženje - kao sredstvo upozorenja i mirnog rešenja sporne stvari


Opomena pred utuženje je sredstvo koje se najčešče pisanim putem upućuje dužniku kako bi ga poverilac upozorio o postojanju duga i kako bi izmirio svoju obavezu, te na taj način izbegao sudski postupak. Među advokatima, a i u praksi ona se naziva opomena pred utuženje. Zakoni ne predviđaju obavezu poverioca da opominje dužnika da mora da plati svoj dug ili ispuni neku drugu svoju obavezu. Pokretanje sudskog postupka prvobitno stvara troškove i za samog tužioca. Često se postavlja pitanje visine sudskih taksi. One su određene u Zakonu o sudskim taksama. Naravno, na kraju postupka sud bi svakako doneo odluku da tuženi - dužnik naknadi sve troškove tužiocu koji je uspeo u parnici.

Sa druge strane, javlja se problem dužine trajanja sudskog postupka. Po pravilu, svaki poverilac želi da mu se dug isplati što pre. Sudski postupak samo prolongira realizovanje nekog potraživanja prema dužniku. To su sve obeshrabrujući faktori za poverioca koji želi brzu i efikasnu naplatu svog potraživanja, zato se i šalje opomena pred utuženje.

Može se u ugovoru na osnovu kojeg se za jednu stranu stvara dug, ugovoriti obaveza jedne strane da opomene drugu. Opomena pred utuženje predstavlja signal dužniku da će morati da isplati dug poveriocu ili da nešto učini ili trpi na šta je obavezan zakonom ili ugovorom.

Jači utisak na dužnika može ostaviti ako mu datu opomenu pred utuženje pošalje advokat poverioca, jer angažovanje advokata pokazuje ozbiljnost i usmerena je na sledeći korak - tužba parničnom sudu ili predlog za izvršenje.

Ukoliko Vam je potreban advokat za pisanje opomene pred tužbu možete putem Live chat-a da stupite u kontakt sa Advokatskom kancelarijom Branislava Krnić.

opomena pred tuzbu

Advokat Beograd će Vam pružiti informacije o postupku koji prethodi utuženju (opomeni pred tužbu).

Najčešće opomene pred utuženje

Često se opomena pred utuženje šalje poslodavcu koji nije isplatio zaradu, zajmoprimcu koji ne vraća zajam, nalogoprimcu koji ne ispunjava nalog itd. Upravo taj cilj svojevrsnog pokazivanja ozbiljnosti situacije leži u opomeni pred utuženje.

U opomeni se obično ostavlja naknadni rok za ispunjenje duga ili neke činidbe npr. Kada taj rok za dobrovoljno izvršenje obaveze protekne ostaju dva puta kojim se može pribeći. To je pokretanje parničnog postupka kojim se zahteva pravna zaštita ili predloga za izvršenje kojim se pokreće mehanizam izvršnog postupka.

Nakon donošenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju u mnogome je doprineseno efikasnijem izvršnom postupku. Česta je zabluda dužnika koji nemaju imovinu da izbegavaju opomene pred utuženje i da će iz tih razloga izbeći obavezu da ispune svoj dug. Naime, Zakon o izvršenju i obezbeđenju predviđa rok za izvršenje rešenja koji je sud doneo od 10 godina, što povlači da će dužnik koji u tom periodu stekne neku imovinu, počne da ostvaruje zaradu, prima penzuju itd. ipak morati da prihvati da će takva imovina postati predmet izvršenja.

Tužbom se pokreće parnični postupak. Tužilac u tužbi traži zaštitu od suda za svoje ugroženo ili povređeno subjektivno pravo ili pravno ovlašćenje. Moguće je tužbom tražiti donošenje presude kojom će sud tuženog obavezati na neko davanje, činjenje ili trpljenje. Da bi tužilac uspeo u ovakvom zahtevu neophodno je da je potraživanje dospelo, jer će u protivnom sud tužbeni zahtev odbaciti kao neosnovan. Postoje izuzeci od ovog pravila i to kada se radi o obligacijama sa dugoročnim izvršenjem prestacija kod izdržavanja ili naknade štete u vidu rente zbog izgubljene zarade ili drugih prihoda po osnovu rada ili izgubljenog izdržavanja, a tužbeni zahtev je osnovan. Cilj ovog rešenja je zaštita tužioca koji bi došao u lošu materijalnu poziciju čekajući dospelost potraživanja koja, po pravilu, dospevaju sukcesivno i u kraćim rokovima. Takođe, ne traži se dospelost kod tužbe za povraćaj stvari datih u zakup i kod zahteva da sud dosudi naknadu nematerijalne štete koju će tužilac izvesno trpeti u budućnosti.

Cilj opomene pred utuženje jeste rešavanja spornog odnosa mirnim putem, Advokatska kancelarija Branislava Krnić.

odgovor na opomenu pred tuzbu

Advokat Beograd Vam može pomoći oko rešavanja spornog odnosa putem opomene pred utuženje.

Interesantan je postupak za izdavanje platnog naloga koji se pokreće radi plaćanja dugovanog novčanog iznosa. Sud donosi odluku na osnovu tužbe i to bez održavanja ročišta. Razlog je činjenica da se tužbeni zahtev odnosi na nesporno novčano potraživanje. Dugovano potraživanje se dokazuje verodostojnom ispravom priloženom tužbi u izvorniku ili overenom prepisu (dakle, kopija ne važi).

Kao verodostojne isprave Zakon o parničnom postupku izdvaja kao primer, ali ne i kao konačan spisak: javne isprave, privatne isprave na kojima je potpis obveznika overio organ nadležan za overavanje , menice i čekovi sa protestom i povratnim računom ako su oni potrebni za zasnivanje zahteva, izvodi iz overenih poslovnih knjiga, fakture i isprave koje po posebnim propisima imaju značaj javnih isprava. Tužilac mora da pokaže verovatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga. Ono što je ovde od posebnog značaja je da tužilac mora uz tužbu da priloži i dokaz da je tuženog pre podnošenja tužbe pisanim putem opomenuo da plati dospelo novčano potraživanje.

U svakom slučaju, opomena pred utuženje može da bude neka vrsta poziva ili prilike da dužnik pregovara sa poveriocem o mogućem produženju roka, o ispunjenju činidbe postupni ili isplate duga u ratama, o mogućem otpisu dela duga, o zameni ispunjenja jedne činidbe drugom itd. Opomena pred utuženje ne mora biti pretnja, već može biti i dobra šansa da se uspostavi novi dogovor i saradnja izmedju poverioca i dužnika.

Medijacija kao vid rešenja

Opomena pred utuženje može da sadrži poziv za mirno rešavanje spora putem medijacije. Medijaciju može da predloži i dužnik koji je primio opomenu pred utuženje. To je moguće samo u onim postupcima u kojima nije propisana isključiva nadležnost suda, jer je medijacija neformalan postupak koji se okončava sporazumom stranka koji ima snagu vansudskog poravnanja ukoliko nije protivan javnom poretku. Medijacija, dakle, nije sudski postupak i u ovom postupku ne donosi odluku sudija, već medijator, kao treća neutralna osoba.

Pored toga što kroz opomenu pred utuženje možete da rešite spornu situaciju mirnim putem, možete da izbegnete ogromne sudske troškove, Advokat Beograd.

rukovanje dvoje ljudi

Advokatska kancelarija Branislava Krnić će Vas uvek srdačno dočekati.

Kao zaključak bi se moglo istaći da iako se slanje opomene pred utuženje uglavnom prepušta volji poverioca, ona je od neprocenjivog značaja za dužnika koji biva pre svega upozoren na svoju obavezu i kome se daje prilika da svoju poziciju u naknadnim pregovrima sa poveriocem poboljša. Poverici, sa druge strane, ispunjenjem duga bez pokretanja parničnog ili izvršnog postupka bivaju lišeni troškova, neizvesnosti i pravne i finansijske.