Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Zasnivanje radnog odnosa Advokat Beograd

Postupak zasnivanja radnog odnosa
Radni odnos zasniva se ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac. Smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac. Ako vam neke stavke iz ugovora nisu jasne možete ga doneti kod advokata da vam rastumači.

Ugovor o radu može se zaključiti na neogređeno ili određeno vreme, a ukoliko nije utvrđeno smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme.

Ugovor se zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pismenom obliku (ako to ne učini smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad).

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. Ako zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac i zaposleni drukčije dogovore.

Izvor Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)


Svoje konsultacije možete da zakažete i putem Live chat-a kod Advokata Beograd.

Šta poslodavac ne može da traži prilikom zasnivanja radnog odnosa?


Poslodavac ne može od kandidata da zahteva podatke o porodičnom, odnosno bračnom statusu i planiranju porodice, odnosno dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos.

Poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa testom trudnoće, osim ako se radi o poslovima kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje žene i deteta utvrđen od strane nadležnog zdravstvenog organa.

Poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa prethodnim davanjem izjave o otkazu ugovora o radu od strane kandidata.

Izvor Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)


Raspitajte se o svojim pravima kod Advokata Beograd.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa


Radni odnosmože da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom.

Radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života može da se zasnuje uz pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca, ako takav rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje, odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom.

Lice mlađe od 18 godina života može da zasnuje radni odnos samo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje da je sposobno za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos i da takvi poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje.

Kandidat je dužan da, prilikom zasnivanja radnog odnosa, poslodavcu dostavi isprave i druge dokaze o ispunjenosti uslova za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos, utvrđenih pravilnikom.

Svoje konsultacije možete da zakažete i putem mejla advokata u Advokatskoj kancelariji Branislava Krnić.

Izvor Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)