Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Prava zaposlenog Advokat Beograd

Prava zaposlenog
Zaposleni ima pravo na:

1. Odgovarajuću zaradu.

2. Bezbednost i zdravlje na radu.

3. Zdravstvenu zaštitu.

4. Zaštitu ličnog integriteta.

5. Dostojanstvo ličnosti.

6. Druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti.

7. Materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

8. Zaposlena žena ima pravo na posebnu zaštitu za vreme trudnoće i porođaja.

9. Zaposleni ima pravo na posebnu zaštitu radi nege deteta, u skladu sa ovim zakonom.

10. Zaposleni mlađi od 18 godina života i zaposlena osoba sa invaliditetom imaju pravo na posebnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Izvor Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)