Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Ugovor o doživotnom izdržavanju Advokat Beograd

Ugovor o doživotnom izdržavanju - sadržina, obaveze primaoca i davaoca izdržavanja, raskid


Ugovorom o doživotnom izdržavanju se davalac izdržavanja obavezuje da izdržava primaoca izdržavanja sve do njegove smrti, a zauzvrat ovaj dobija od primaoca izdržavanja pravo svojine na nekoj stvari ili nepokretnosti ili drugim pravima primaoca izdržavanja.

Davalac izdržavanja pravo svojine na predmetnim stvarima stiče tek nakon smrti primaoca izdržavanja.

Ugovor o doživotnom izdržavanju advokati vrlo često zaključuju u praksi i predstalja način da se starije osobe slabog zdravlja ili osobe koje strahuju da zbog moguće bolesti u budućnosti neće biti u stanju da se staraju o sebi, obezbede u smislu egzistencije i nege u bolesti i starosti.

Moguće je zaključiti ugovor o doživotnom izdržavanju u korist trećeg lica i tada primalac izdržavanja nije ugovorna strana, već samo korisnik ugovora.

Ako želite da za Vas advokat sastavi ugovor o doživotnom izdržavanju, možete angažovati Advokata Beograd.

ugovor o dozivotnom izdrzavanju

Vaša pitanja o ugovoru o doživotnom izdržavanju možete poslati Advokatskoj kancelariji.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju, pa tako 194. članom je regulisano da se ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.


Obeveze u zaključenju ugovora o izdržavanju


Primalac doživotnog izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora. Ako što drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je po svojoj prirodi aleatoran, jer se ne zna koliki će biti iznos uzajmanih davanja, iz razloga neizvesnosti koliko će živeti primalac izdržavanja. Takva neizvesnost unosi u ovaj ugovor aleatornost tj. crtu kockanja. To je razlog zbog koga ovaj ugovor ne može da se pobija zbog prekomernog oštećenja.

Na primer, ako primalac izdržavanja umre posle godinu i po dana od zaključenja, pa se utvrdi da je davaocu pripao stan vredan 50.000 evra, a da je on kupovao lekove i povremeno obilazio primaoca izdržavanja.

Sa aspekta naslednog prava ovaj ugovor je punovažan, jer je rizik u njegovoj osnovi takav da se ne zna kolika će biti uzajamna davanja. Neko može zaključiti ugovor o doživotnom izdržavanju kada napuni 70 godina iz bojazni da će u narednim godinama verovatno oboleti i da će imati potrebu za svakodnevnom negom drugog lica. Tako može da protkene još 10 godina ili još 3 godine, a da nema naročite potrebe da se neko o njemu stara, jer je zdravlje odlično poslužilo primaoca izdržavanja.

Kada nastupi smrt, činjenica da davalac izdržavanja nije imao troškove koji bi mogli biti u srazmeri sa onim dobrima koje je stekao, ne utiču na punovažnost ovog ugovora. Može biti suprotno,npr. da neko sa 70 godina zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju i razboli se, pa da ima potrebu za svakodnevnim staranjem, lečenjem, negom drugoga i to npr. narednih 25 godina.

Advokatska kancelarija će Vam pružiti neophodne informacije o ugovoru o doživotnom izdržavanju.

starac povredio nogu

Imovinu iz ugovora o doživotnom izdržavanju "nasleđujete" tek nakon smrti primaoca izdržavanja, Advokata Beograd.

Opet, davalac postaje vlasnik ugovorenih dobara tek po smrti primaoca i to u onoj vrednosti koja je ugovorena, bez obzira na to što je za proteklih 25 godina imao više troškova nego što vredi ta ugovorena nepokretnost.


Poništenje ugovora o doživotnom izdržavanju


Prema Zakonu o nasleđivanju, ukoliko u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju nije bilo neizvesnosti za stranke da on može biti poništen. Na primer, to je moguće kada davalac izdržavanja zna da primalac boluje od teške bolesti gde je jasno da će uskoro umreti.

Davaocu izdržavanja pripadaju samo stvari i prava koja primalac izdržavanja ima u trenutku zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju. U suprotnom ovaj ugovor je ništav, a posebno ako je u njemu predviđeno da će davaocu izdržavanja pripasti imovina koju primalac bude imao u svojini u momentu smrti.

Potrebno je da se precizira jasno koje nepokretnosti su predmet ugovora i koje pokretne stvari tačno, a posebno ako su veće vrednosti (automobili npr). Isto tako, zabranjeno je da primalac izdržavanja otuđi, optereti ili na neki način uništi predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. Na taj način se otvara mogućnost za davaoca izdržavanja da raskine ugovr i da zahteva da mu se vrati nazad sve što je dao i učinio primaocu izdržavanja.

Ipak, ako je pravni sledbenik primaoca izdržavanja nesavestan tj. ako je znao za ovaj ugovor ili ako je morao znati smatra se da davalac izdržavanja može svoje prethodno ugovoreno pravo da suprotstavi ovom licu (npr. lice koje je kupilo nepokretnost koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju).

U parničnom postupku može da zahteva da sud utvrdi da je ovo lice znalo ili moglo znati za ugovor o doživotnom izdržavanju i za predmet ovog ugovora. Davalac može da pravo na predmetu ugovora po osnovu tog ugovora upiše kao zabeležbu u javne knjige, što stvara neoborivu pretpostavku da je pravni sledbenik primaoca izdržavanja znao za ovaj ugovor.

Zakonom je ustanovljena dužnost osnovnih sudaova da vode evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti i obaveza javnog beležnika da izvrši uvid u ovu evidenciju pre nego što pristupi sačinjavanju ovog ugovora. Dakle, notar će upozoriti davaoca izdržavanja da je data nepokretnost predmet nekog drugog ugovora, recimo ugovora o poklonu.

Advokatska kancelarija Vam može pomoći prilikom raskida ugovora o doživotnom izdržavanju.

baka i negovateljica igraju drustvenu igru

Imate mogućnost da kontaktirate Advokatsku kancelariju Branislava Krnić putem Live chat-a.

Najčešće se ugovara da će davaocu izdržavanja pripasti neka nepokretnost primaoca ili gotov novac.

Neophodno je da stvari i prava koja se prenose na davaoca izdržavanja postoje u trenutku zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju. U ugovoru se moraju prezicirati obaveze davaoca izdržavanja. Moguiće je da se ugovori da ugovorne strane zasnuju zajednicu života. Zakon o nasleđivanju u tom slučaju propisuje i posebne odredbe o raskidu ugovora: ako se međusobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi, svako od njih može zahtevati da sud raskine ugovor o doživotnom izdržavanju.

Kad sud izrekne raskid, primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge. Ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu.

Nije uslov punovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju da davalac ima obavezu da izdržava primaoca kroz davanje materijalnih dobara jer se može ugovoriti nega primaoca izdržavanja i služenje u smislu održavanja urednosti prostorija gde ovaj boravi, pripreme hrane i pića itd.

Ako u ugovoru o doživotnom izdržavanju nije dovoljno precizirano u čemu se sasatoji obaveza izdržavanja zakonodavac određuje da je to: obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe. Takođe, postoji i dužnost davaoca da sahrani primaoca izdržavanja i snosi troškove sahrane, što ne mora biti predviđeno u ugovoru da bi obavezivalo davaoca izdržavanja.

Visina izdržavanja je važna stavka i trebalo bi je precizirati u ugovoru o doživotnom izdržavanju. U suprotnom, tumači se da visina izdržavanja treba da bude u skladu sa potrebama primaoca i mogućnostima davaoca izdržavanja. U svakom slučaju, zahtev je da primalac ima onakav životni standard kao i bilo koji drugi prosečan čovek iste starosti, kao i primalac izdržavanja.

Kada se kao ugovarač na strani davaoca izdržavanja pojavljuje fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje bolnice, različite agencije i slično), ako prethodno za ugovor o doživotnom izdržavanju nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva, ugovor je apsolutno ništav.

Za zaključenje ovakvog ugovora traži se saglasnost organa starateljstva u formi rešenja. Na primer, kada neko želi da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju sa staračkim domom u kome je smešten biće potrebna saglasnost organa starateljstva.

Ne posmatra se samo lice koje se trenutno stara o nekom kome je potreba nega, već i bilo koje lice koje u okviru svog zanimanja dolazi u kontakt sa takvim osobama, pa to mogu biti lekari, medicinske sestre itd. gde se u slučajevima kada su oni davaoci izdržavanja mora tražiti dozvola organa starateljstva.


Ugovor o izdržavanju sa srodnicima


Dozvoljeno je da se ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje sa srodnicima kao što su supružnik, deca, unuci itd. Ovaj ugovor se zaključuje u formi javnobeležničkog zapisa ili u formi javnobeležnički solemnizovane isprave. Obavezna forma kao javnobeležnički zapis javlja se kada je primalac izdržavanja poslovno nesposobno lice (bilo potpuno, bilo delimično), a predmet primaočeve obaveze je pravo svojine na nepokretnostima.

Solemnizovana isprava ili potvrđena od strane javnog beležnika je prethodno napisan ugovor o doživotnom izdržavanju za koji javni beležnik utvrđuje da u tom ugovoru jeste uneta volja ugovornih strana, da su ispunjeni svi uslovi za zaključenje ovog ugovora, a posebno postoji dužnost javnog belkežnika da upozori ugovorne strane da imovina koja je predmet ugovora nije deo zaostavštine primaoca izdržavanja, da je izuzeta od nasleđa, da je ne mogu naslediti čak ni nužni naslednici. Ovo poslednje upozorenje javni beležnik unosi u solemnizacionu klauzulu.

Razlika između javnobeležničkog zapisa i solemnizovane isprave je u tome što kod zapisa javni beležnik sačinjava ugovor o doživotnom izdržavanju na osnovu uputstva stranaka, a kod solemnizacije ugovora stranka sama donosi već gotov ugovor koji javni beležnik solemnizuje.

Vrlo je bitna odredba Zakona o javnom beležništvu prema kojoj, ako je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju nepokretnost, nadležan je za sačinjavanje ovog ugovora onaj javni beležnik na čijem se području nalazi data nepokretnost. Ukoliko su predmet ugovora više nepokretnosti koje se nalaze na područjima više javnih beležnika, svi oni će biti nadležni za sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju.

Stroga forma ugovora o doživotnom izdržavanju propisana je da bi se izbegle zloupotrebe. Ovaj ugovor je neprenosiv i primalac doživotnog izdržavanja ne može ustupiti svoja prava iz ovog ugovora nekom trećem licu, ali ugovorom može biti određeno da neko drugo lice umesto davaoca izdržavanja može preduzimati neke ili čak sve obaveze davaoca izdržavanja.

To je situacija kada davalac doživotnog izdržavanja angažuje medicinsku sestru da se stara o nezi i zdravlju primaoca izdržavanja.

Ako je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju nepokretnost, nadležan je za sačinjavanje ovog ugovora onaj javni beležnik na čijem se području nalazi data nepokretnost, Advokat Beograd.

pomoc staroj baki

Informišite se o rokovima radi poništenja ugovora o doživotnom izdržavanju, Advokatska kancelarija Branislava Krnić.

Ne sme se primalac izdržavanja protiviti da ga neguju i da se o njemu staraju lica koja su članovi porodice davaoca izdržavanja ako je ugovoreno da će primalac i davalac izdržavanja zasnovati zajednicu života. Kada se dogodi da davalc izdržavanja premine pre primaoca, prava i obaveze mogu naslediti njegovi naslednici ako oni prihvate da se produži ugovor o doživotnom izdržavanju i ako su pozvani na nasleđe. U protivnom, ugovor prestaje da važi, a naslednici mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje, a visinu će odredi sud pazeći na imovno stanje primaoca izdržavanja I lica koja su mogla produžiti ovaj ugovor. Ipak, nije moguće da naslednici primaoca izdržavanja steknu pravo na potraživanje primaoca od davaoca izdržavanja.

Kada umre primalac doživotnog izdržavanja, a predmet ugovora je bila nepokretnost, davalac može da se uknjiži kao vlasnik iste kada podnese ugovor o doživotnom izdržavanju i dokaz o smrti primaoca.

Ne smatra se da je davalac primaočev naslednik i o njegovim pravima se ne može odlučivati u ostavinskom postupku. Sve stvari koje su predmet ugovora se izdvajaju iz zaostavštine primaoca doživotnog izdržavanja. Iz svih tih stvari i prava ne mogu se namiriti nužni naslednici primaoca izdržavanja.

Davalac doživotnog izdržavanja nema obavezu da namiri poverioce primaoca izdržvanja, već ta obaveza tereti njegove naslednike.

Ugovor o doživotnom izdržavanju može da se raskine sporazumno i mora biti raskinut u istom onom obliku u kom je sačinjen. Može biti raskinut zbog neizvršenja, ali nije moguć raskid zbog delimičnog neizvršenja u nekom minimalnom i trenutnom pogledu. Na primer, davalac doživotnog izdržavanja zaboravi da kupi namirnice jedan dan).

Naslednici mogu da traže raskid ukoliko davalac ne izvrši obavezu da sahrani primaoca izdržavanja i snosi trškove sahrane.

Zakonodavac predviđa raskid zbog promenjenih okolnosti: ako se posle zaključenja ugovora doživotnog izdržavanja okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano, sud može, na zahtev jedne ili druge ugovornice, njihove odnose iznova urediti ili raskinuti.

Sud može pravo primaoca izdržavanja preinačiti u doživotnu rentu ako se saglase ugovornice. Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, raskid ugovora posle smrti saugovarača davaoca doživotnog izdržavanja može zahtevati i lice u čiju je korist izdržavanje ugovoreno. Na primer, moguće je da se zdravlje primaoca toliko pogorša da su troškovi lečenja preveliki za davaoca doživotnog izdržavanja.

Možete nam se obratiti i putem emaila, Advokat Beograd.

pomoc starom deki

Zapratite nas na društvenim mrežama, Advokatska kancelarija Branislava Krnić.


Ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju


Već je u tekstu prethodno pomenuta mogućnost raskida zbog poremećenih odnosa. Razlozi ništavosti ovog ugovora su česta tema sudskih postupaka.

Ovi ugovori su apsolutno ništavi ako: su fiktivni ili simulovani, kada je predmet ugovora nemoguć, nedozvoljen, neodređen, kada je nedozvoljeni motiv bitno uticao na odluku jedne strane da zaključi ugovor, a druga je to znala ili morala znati.

Relativno su ništavi kada su sačinjeni usled prevare, zablude, pretnje.

To su samo neki razlozi, a u tekstu su prethodno spomenuti i drugi poput nedostatka neizvesnosti, nemanja odobrenja organa starateljstva itd.

Ugovor o doživotnom izdržavanju mogu poništiti samo zakonski naslednici primaoca doživotnog izdržavanja u roku od godinu dana od saznanja za ugovor (ako su znali za njega za vreme života primaoca, rok teče ipak od smrti primaoca izdržavanja) ili tri godine od primaočeve smrti.

Najčešće se dokazuje da primalac doživotnog izdržavanja nije bio sposoban za rasuđivanje u momentu zaključenja ugovora. Preporuka je neuropsihijatrijsko veštačenje neposredno pre zaključenja ugovora da bi se on zaštitio i u tom smislu.

Često se ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje kako bi se nužni naslednici ostavili bez nasledstva. Da bi ostvario pravo na nužni deo naslednik mora da u parničnom postupku traži da se taj ugovor poništi. Vrlo je teško dokazati ovu nameru primaoca izdržavanja, pa se često dokazuje da se davalac nije starao o primaocu, da nije bilo nikakvog izdržavanja itd.

Postoji mogućnost da se ugovor o doživotnom izdržavanju zaključi kao neimenovan ugovor (primenjuju se na njega odredbe Zakona o obligacionim odnosima) i da se ugovori da davalac izdržavanja stekne svojinu odmah nakon zaključenja ugovora, a ne po smrti primaoca izdržavanja. Ipak, neophodno je da korist davaoca bude u srazmeri sa korišću primaoca izdržavanja, pa je ovakav ugovor apsolutno ništav kada nema jednake razmene među ugovornim stranama. Moguća je konverzija ugovora o doživotnom izdržavanju u ugovor o poklonu u takvim slučajevima nejednakih prava i obaveza. Onda takva stvar ulazi u zaostavštinu, pa se iz nje mogu namiriti nužni naslednici.