Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Protivtužba Advokat Beograd

Protivtužba


Protivtužba predstavlja podnesak koji se jednako kao i tužba i odgovor na tužbu mora dostaviti sudu u pisanom obliku preko advokata. Protivtužba se po sadržaju ništa ne razlikuje od tužbe sa svojim samostalnim tužbenim zahtevom. Nju podnosi tuženi do zaključenja glavne rasprave. Nije bitno kakva je sudbina tužbe nakon podnošenja protivtužbe. Tužilac može i da povuče tužbu, a to neće biti od uticaja na podnetu protivtužbu. Protivtužba se podnosi ako je zahtev protivtužbe u vezi s tužbenim zahtevom ili ako ti zahtevi mogu da se prebiju ili ako se protivtužbom traži utvrđenje nekog prava ili pravnog odnosa od čijeg postojanja ili nepostojanja zavisi u celini ili delimično odluka o tužbenom zahtevu.

Na primer: A podnese tužbi protiv B. A traži u tužbenom zahtevu isplatu kupoprodajne cene na osnovu prethodno zaključenog ugovora. B osporava navode iz tužba A i ističe da je ugovor raskinut zbog toga što kupljena roba nije predata kupcu u ugovorenom roku i protivtužbom traži da se isplati razlika u plaćenoj ceni nove robe zbog kupovine radi pokrića koju je B hitno morao da kupi po nepovoljnijim uslovima nego što je ugovorio sa A.

Isto tako, nije dozvoljeno podnošenje protivtužbe kada je za zahtev iz protivtužbe stvarno nadležan viši sud ili sud druge vrste.

Dakle, protivtužba se podnosi pred istim sudom pred kojim je tužilac pokrenuo parnicu protiv tuženog koji sada podnosi protivtužbu. Ukoliko u postupku pred sudijom pojedincem teče parnica po tužbi, po protivtužbi će se prvostepeni posutapk voditi pred većem. U toj situaciji će i po tužbi i po protivtužbi da postupa veće. Podnošenje protivtužbe dovodi do toga da se parnične uloge sada preokrenu i da pređašnji tuženi postane tužilac i obratno.

Advokat Beograd može da podnese protivtužbu u Vaše ime .

protivtužba sudska praksa

Ukoliko imate problem prilikom sastavljanja protivtužbe, možete angažovati Advokatsku kancelariju Branislava Krnić da podnese protivtužbu

Ne postoji zakonom ustanovljena dužnost na podnošenje protivtužbe, čak i onda kada za nju ima osnova. Tuženi u jednoj parnici uvek može da podnese tužbu u zasebnoj parnici. Ipak, nije loše da se podnese protivtužba kada za nju ima osnova u nekoj parnici jer je to način da se tuženi odbrani od tužbenog zahteva tužioca i da ostvari svoja prava i pravne interese. Podnošenjem protivtužbe ide se u prilog uštedi vremena i procesnoj ekonomiji jer se sprečava da se  o pitanjima koji su činjenično i pravno povezani rešava u dva odvojena postupka. Sud će spojiti parnične postupke i o njima će raspravljati zajedno, što će rezultirati jedinstvenom odlukom suda. Međutim, ukoliko takav način odlučivanja nije celishodan i ukoliko sud nađe da treba odvojeno raspravljati i odlučivati o tužbi i protivtužbi, razdvojiće postupke po tužbi i protivtužbi.


Sadržaj protivtužbe


Svaka tužba (a ekvivalentno i protivtužba) mora da sadrži sledeće:

 • označenje suda i stranaka u postupku;
 • predmet spora;
 • vrednost predmeta spora;
 • naziv tužbe;
 • činjenične navode tužioca o postojanju njegovog prava, potraživanja i slično;
 • dokaze koji potkrepljuju navode;
 • tužbeni zahtev;
 • svojeručni potpis tužioca.

Najbitniji je tužbeni zahtev, pa njemu treba posvetiti najveću pažnju jer je u njemu sadržano sve ono što se traži od suda. Možda nije moguće odmah odrediti tužbeni zahtev, pa je zato ostavljena mogućnost naknadnog preciziranja tužbenog zahteva i to sve do okončanja postupka. Preciziranje tužbenog zahteva je moguće usmeno na ročištu i pisanim putem kroz podnošenja podneska. Ukoliko podnosilac protivtužbe ima boravište ili prebivalište u inostranstvu mora da u protivtužbi imenuje punomoćnika za primanje pismena, u suprotnom, protivtužba će biti odbačena. Vrlo je bitno šta će se navesti u protivtužbi jer je sud vezan tužbenim zahtevom u smislu granica raspravljanja, odlučivanja itd. Protivtužba se jednako kao i  tužba  može preinačiti, povući, dopuniti, ispraviti.


Protivtužba kao odgovor na tužbu


Protivtužba se smatra samostalnom tužbom. Ona mora da ima različit tužbeni zahtev od onog koji je u tužbi.

Na primer : Ako neko u tužbenom zahtevu ističe da je vlasnik stvari i traži da sud utvrdi tu činjenicu, nije dopušteno da se u protivtužbi traži da su utvrdi da tužilac nije vlasnik stvari. Moguće je samo u takvoj protivtužbi istaći da je protivtužilac vlasnik stvari.

Protivtužba mora da ima različit tužbeni zahtev od onog koji je u tužbi, Advokatska kancelarija .

protivtužba kao odgovor na tužbu

Preciziranje tužbenog zahteva je moguće usmeno na ročištu i pisanim putem kroz podnošenja podneska, Advokat Beograd.

Zakon o parničnom postupku poznaje tri vrste protivtužbi i to: koneksnu, kompenzacionu i prejudicijelnu.

 1. Koneksna protivtužba se podnosi kada između tužbe i protivtužbe postoji veza. Ipak, u Zakonu o parničnom postupku ne definiše se kada postoji ta veza. Najčešće se tužbeni zahtevi zasnivaju na istom životnom događaju. Ponekad nije potrebno ni postojanje istog životnog događaja, već samo da su tužba i protivtužba u ekonomskom pogledu međusobno uslovljene.

Na primer : A tuži B i traži u tužbi naknadu nematerijalne štete zbog šamara koji je zadobio od strane B, a B podnese protivtužbu u kojoj traži da mu A isplati određeni iznos zbog nematerijalne štete koju trpi zbog uvrede koju mu je izrekao A.

 1. Kompenzaciona protivtužba se podnosi kada postoje uslovi iz člana 336 Zakona o obligacionim odnosima i to u slučaju kada može da dođe do prebijanja međusobnih obaveza. Ovoj protivtužbi se najčešće pribegava kada je tužbeni zahtev iz protivtužbe veći od onog iz tužbeng zahteva prvopodnete tužbe.  

Na primer : A tuži B i trži da mu isplati dug od 10.000, 00 dinara po osnovu ugovora o zajmu, a B podnosi protivtužbu i traži da mu A isplati 30.000 dinara po osnovu zajma takođe.

 1. Prejudicijelna protivtužba se podnosi kada se traži utvrđenje postojanja ili nepostojanja nekog pravnog odnosa, a taj odnos treba da bude od prejudicijelnog značaja za meritornu odluku po tužbi. Sud ostaje dužan da donese odluku po ovoj protivtužbi čak i kada je tužba povučena ili odbačena od strane suda.

Na primer : A tuži B i traži da mu ovaj isplati kupoprodajnu cenu za kupljenu nepokretnost, a B u protuvtužbi istakne da je kuporodajni ugovorništav zbog prevare A.


Pitanja nam možete poslati i putem Live chat-a, Advokatska kancelarija.