Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga Advokat Beograd

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga


Advokati kažu da je jedno od krivičnih dela koje se poslednjih godina najčesće procesuira u domaćem pravosudnom sistemu je krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, predviđeno članom 246 Krivičnog zakona. Ni poseban fokus policije i tužilastva na otkrivanje i hapšenje izvršilaca ovog krivičnog dela, ni težina zaprećenih kazni, ni rigidnost pravila koja sudovi moraju primenjivati prilikom odmeravanja istih, nisu doprineli smanjenju broja izvršilaca, niti suzbijanju ove vrste kriminaliteta. Naprotiv, stiče se utisak da se ovi slučajevi sve češće pojavljuju pred sudom i u advokatskim kancelarijama, kao i da se krug izvršilaca širi sa tendencijom uključivanja sve mlađih lica.

Ko vrši ovo krivično delo?

Način, odnosno radnja izvršenja osnovnog oblika ovog krivičnog dela postavljena je vrlo široko. Naime, svako ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje, nudi na prodaju, kupuje radi dalje prodaje, drži, prenosi, posreduje u kupovini ili prodaji ili na bilo koji drugi način neovlašćeno stavlja u promet opojne droge, vrši krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pored preduzimanja neke od navedenih radnji, neophodno je da se to radi u nameri trgovine drogom, u najširem smislu, odnosno radi stavljanja u promet. Takođe, neophodno je da se predmetna supstanca nalazi na listi supstanci koje su proglašene za opojnu drogu.

Pored osnovnog oblika postoje i dva lakša i tri teža oblika krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga ali su samo teži oblici, sa stanovišta pojavljivanja u praksi, interesantni za analizu.

Prvi teži (kvalifikovan) oblik podrazumeva da se osnovni oblik krivičnog dela iz člana 246 KZ-a vrši od strane grupe ili da je izvršilac razvio mrežu preprodavaca ili posrednika. Grupa, u smislu Krivičnog zakona, predstavlja najmanje tri lica. Međutim, ovde se ne sme raditi o organizovanoj kriminalnoj grupi s obzirom da se u tom slučaju, kada se osnovni oblik dela izvrši od strane ovakve grupe, radi o trećem, najtežem obliku.

Drugi teži (kvalifikovan) oblik predstavlja novinu, uvedenu poslednjim izmenama Krivičnog zakona, koje su već stupile na snagu. Ovim oblikom predviđeno je nekoliko situacija. U prvom slučaju radi se o prodaji, nuđenju na prodaju ili bez naknade radi dalje prodaje maloletnim licima, duševno bolesnima, privremeno duševno poremećenim ili zavisnicima od opojnih droga. Druga situacija predviđa stavljanje u promet opojne droge pomešane sa supstancom koja može da dovede do teškog narušavanja zdravlja. U trećem slučaju sankcioniše se strožije izvršenje osnovnog oblika dela u obrazovnim ustanovama ili njihovoj neposrednoj blizini, ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija ili u javnom lokalu ili na javnoj priredbi. Sledeći slučaj odnosi se na izvršenje dela od strane službenog lica, lekara, socijalnog radnika, sveštenika, lica zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, a poslednji na korišćenje maloletnog lica za izvršenje ovog dela. Očigledna je težnja zakonodavca da posebnu pažnju posveti ovim slučajevima, u kojima različite okolnosti dodatno uvećavaju ionako veliku društvenu opasnost krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Istovremeno, mora se primetiti da pojedine formulacije ostavljaju prostora za različita tumačenja. Primera radi, šta treba smatrati neposrednom blizinom ustanove obrazovanja i vaspitanja i koliko je opravdano strožije sankcionisanje u tom slučaju, ukoliko se delo ne vrši prema maloletnom licu, tj. učenicima, štićenicima i sl. Isto pitanje može se postaviti i u delu u kome je otežavajuća okolnost mesto izvršenja, javni lokal ili javna priredba. Naime, zašto bi strožija kazna bila propisana za, primera radi, prodaju 3 grama marihuane u kafiću ili na koncertu, nego za prodaju 20 grama heroina na ulici, u parku?

Za sve nedoumice možete kontaktirati Advokatsku kancelariju.

neovlascena proizvodnja opojnih droga

Advokata Beograd naročito vodi računa o tome da li su dokazi protiv osumnjičenog pribavljeni u skladu sa Zakonom

U delu koji se odnosi na sve oblike izvršenja krivičnog dela iz člana 246 KZ-a napomenućemo da je sankcionisano i neovlašćeno pravljenje, nabavljanje, posedovanje, davanje na upotrebu opreme, materijala ili supstanci za koje se zna da su namenjene za proizvodnju opojnih droga, kao i neovlašćeno uzgajanje opijumskog maka i psihoaktivne konoplje, kao blaži oblici. Takođe omogućeno je oslobođenje od kazne za učinioce krivičnog dela koji otkriju od koga nabavljaju opojnu drogu. Ipak, ovo je samo mogućnost koju nikako ne treba tumačiti kao obavezu suda.

Zaprećena kazna i pravila za njeno odmeravanje

Društvenu opasnost i težinu krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga odražavaju i težina kazni predviđenih za izvršioce, kao i posebna pravila koja se primenjuju kod odmeravanja istih.

Za osnovni oblik krivičnog dela zaprećena je kazna zatvora u trajanju od 3 do 12 godina. Za teže (kvalifikovane) oblike kazna zatvora od 5 do 15 godina, a za najteži oblik koji podrazumeva izvršenje dela od strane organizovane kriminalne grupe zaprećeno je najmanje 10 godina zatvora, bez označenja zakonskog maksimuma.

Kada govorimo o pravilima koja sud mora primenjivati prilikom odmeravanja sankcija u okviru zaprećene kazne, potrebno je ukazati na dve bitne stvari.

Kao prvo, prilikom odmeravanja kazne, za bilo koji od gore opisanih oblika ovog krivičnog dela, sudu je zabranjeno da izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma, odnosno zabranjeno je ublažavanje kazne ispod zakonskog minimuma. Na primer, ukoliko sud oglasi krivim za izvršenje osnovnog oblika krivičnog dela iz člana 246 KZ-a, lice za koje je utvrđeno da je prodalo 5 grama marihuane ili 2 tablete ekstazija i na čijoj strani utvrdi postojanje olakšavajućih okolnosti poput neosuđivanosti, mladosti, porodičnog stanja, bez obzira na malu količinu opojne droge i na sve olakšavajuće okolnosti, sud mu mora izreći kaznu od najmanje 3 godine zatvora.

Drugo pravilo koje se primenjuje uvedeno je poslednjim izmenama Krivičnog zakona koje su stupile na snagu 1. Decembra 2019. godine. Ovo, tzv pravilo ’’trećeg udarca’’ predviđa da će se učinilac kazniti sa najmanje polovinom raspona zaprećene kazne ukoliko su istovremeno ispunjena dva uslova. Prvi, da je već dva puta osuđivan za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvor od najmanje 1 godine i drugi, da od otpuštanja sa izdržavanja te, poslednje kazne zatvora do izvršenja ovog krivičnog dela nije prošlo 5 godina. Primera radi, izvršilac osnovnog oblika krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga za koji je zaprećena kazna od 3 do 12 godina, ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi, morao bi da bude osuđen na najmanje 7 godina i 6 meseci zatvora.

Advokatska kancelarija Branislava Krnić će se starati da ljudska i građanska prava klijenta ne budu kršena.

stavljanje u promet opojnih droga

Odbrana – uloga advokata

U skladu sa zakonom, osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela iz člana 246 KZ-a mora imati branioca – advokata u celom toku postupka. Zbog te činjenice prvi iskaz koji okrivljeni da pred policijom ili tužilaštvom, u prisustvu advokata, od izuzetnog je značaja. Pre iznošenja svoje odbrane prvi put, osumnjičeni ima pravo na poverljiv razgovor sa advokatom i saveti koje u tom razgovoru dobije mogu usmeriti čitav tok postupka.

Bez ulaženja u detalje, napomenućemo da advokat naročito mora da vodi računa o tome da li su dokazi protiv osumnjičenog pribavljeni u skladu sa Zakonom, kao i o ispravnosti pravne kvalifikacije krivičnog dela od strane tužilaštva. Ovo stoga što je tužilaštvo često sklono da neko delo kvalifikuje kao krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 KZ-a, iako se radi o nekom lakšem krivičnom delu, koje podrazumeva drastično blažu kaznu. Čak i kada dokazi i kvalifikacija nisu sporni angažovanje stručnog i sposobnog advokata može značiti razliku od nekoliko meseci, pa i godina u kazni koja se presudom izriče.

Pored navedenog, krivične postupke zbog ovog krivičnog dela često karakteriše i određivanje pritvora okrivljenom. Naravno da će advokat redovno posećivati svog klijenta i starati se da njegova ljudska i građanska prava u tom periodu ne budu kršena. Ipak, osnovni zadatak advokata je da se stara da pritvor prema okrivljenom bude ukinut čim se za to steknu uslovi.

Neovlašćeno držanje opojnih droga, član 246a KZ RS i
omogućavanje uživanja opojnih droga, član 247 KZ RS

Značaj ova dva krivična dela ogleda se, između ostalog, i u tome što su česti granični slučajevi u kojima nijanse odlučuju o tome da li se radi o krivičnom delu Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 KZ-a ili o nekom od ova dva krivična dela, u zavisnosti od toga koji su ostali dokazi i kakve su okolnosti svakog konkretnog slučaja. Zbog toga ćemo i o njima reći po nekoliko rečenica u okviru ove analize.

Krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga, u njegovom osnovnom obliku, čini onaj ko opojnu drogu drži za ličnu upotrebu i u manjoj količini. Potrebno je da ova dva uslova budu kumulativno, odnosno istovremeno ispunjena. Zaprećena kazna za ovaj oblik dela je novčana kazna ili zatvor do tri godine. Ovo znači da je moguća i uslovna zatvorska kazna, kao i zatvorska kazna koja će se izdržavati u kućnim uslovima. Pored navedenog moguća je i primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet). Da li će tužilaštvo prihvatiti primenu ovog instituta zavisi od vrste i količine opojne droge, u svakom konkretnom slučaju, kao i od ličnosti samog okrivljenog.

Ovim članom sankcionisano je i držanje opojne droge u velikoj količini uz zaprećenu kaznu od 3 do 10 godina. Treba naglasiti da kada se za ovaj oblik krivičnog dela izrekne kazna zatvora, istu nije moguće izdržavati u kućnim uslovima.

Naša Advokatska kancelarija Vam može pomoći u prikupljanju dokumentacije.

omogucavanje uzivanja opojnih droga

Kada je reč o krivičnom delu iz člana 247 KZ RS-a Omogućavanje uživanja opojnih droga, ovde su inkriminisane radnje navođenja drugog na uživanje opojne droge, davanja iste drugome za upotrebu, stavljanje na raspolaganje prostorija za upotrebu ili bilo koja druga radnja kojom se drugome omogućava upotreba droge. Zaprećena kazna za osnovni oblik ovog krivičnog dela je zatvor od 6 meseci do 5 godina. Teži (kvalifikovani) oblik ovog krivičnog dela postoji u svim onim slučajevima koje smo detaljno opisali kod krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a u kojim slučajevima se posebne okolnosti odnose na karakterike lica prema kome se delo čini, mesta izvršenja i osobenosti položaja lica koje delo izvrši. Zaprećena sankcija je kazna zatvora od 2 do 10 godina. Najteži oblik postoji kada je usled izvršenja osnovnog oblika krivičnog dela nastupila smrt nekog lica i tada je zaprećena kazna zatvora od 3 do 15 godina.

Imajući u vidu da tužilaštvo vrlo često osumnjičenima stavlja ne teret izvršenje krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 KZ RS, čak i onda kada nema nepobitnih dokaza da je lice kod koga je droga pronađena istu držalo radi prodaje, osnovni zadatak odbrane je da ospori takvu pravnu kvalifikaciju i da uveri sud da se u konkretnom slučaju može raditi o nekom od ova dva lakša dela Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a KZ RS ili Omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247 KZ RS. To bi omogućilo izricanje novčane kazne, uslovne osude ili kazne zatvora koju je moguće izdržavati u kućnim uslovima. Ovo sve pod uslovom da na strani okrivljenog postoje olakšavajuće okolnosti koje opravdavaju izricanje blažih krivičnih sankcija.

Ne sporeći društvenu opasnost krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i potrebu da se izvršioci ovog dela procesuiraju i u krivičnom postupku sankcionišu, neophodno je obezbediti zakonitost postupka, zakonito pribavljanje dokaza, te takav konačan ishod koji podrazumeva da nevini budu oslobođeni, a krivi osuđeni samo za ono krivično delo za koje postoje nepobitni dokazi i da im budu izrečene sankcije koje odgovaraju tezini tog krivičnog dela i njihovim ličnim karakteristikama. U ostvarivanju ovih ciljeva uloga koju ima advokat, pružajući svom klijentu stručnu pomoć je od velikog značaja, ponekad i ključna.

Zakažite svoje konsultacije u Advokatskoj kancelariji Branislava Krnić.