Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokat za upravno pravo Advokat Beograd

Upravno pravo


Upravno pravo predstavlja skup pravnih normi koje se odnose na regulisanje pitanja organizacije države i javne uprave, na rad javne uprave, kontrola nad zakonitošču rada javne i državne uprave. Upravno pravo reguliše i upravni postupak, način na koji treba da se obavljaju upravni poslovi, donose odluke uprave, vrši kontrola uprave.

Spada u deo javnog prava i vrlo je bitno za funkcionisanje države.

Upravno pravo je vrlo dinamična grana prava koja se stalno menja zbog potreba koje nameće svakodnevni život. Upravnopravni odnos se zasniva na nejednakosti, jer na jednoj strani se uvek nalazi država koja ima vlast da svoje odluke prinudno sprovodi. Zato se jasno propisuju obaveze i ovlašćenja koja postoje među stranama učesnicima nekog upravnopravnog odnosa.

Organ upraveje taj koji određuje strankama njihove obaveze i prava koja su po pravilu lične prirode i neprenosiva su. Sporovi koji mogu nastati iz upravnopravnog odnosa rešavaju se putem žalbe i to u drugostepenom upravnom postupku, a sledeći korak je tužba u posebnom postupku - upravnom sporu. Poslovi državne uprave povereni su ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava i to upravama, direkcijama i inspekcijama, a takođe, mogu biti osnovani posebni organi poput javnih agencija, sekretarijata itd.

Uprava donosi upravne propise koji su uopštenog karaktera i odnose se na sve slučajeve te vrste i upravne akte kojima rešava konkretan slučaj ili sklapa upravne ugovore ili pruža građanima javne usluge poput izdavanja uverenja. Organi uprave vode evidencije o ličnom statusu građana. Brojni su zakoni koji predstavljaju izvor upravnog prava, ali i podzakonski akti kojima se zakonske norme konkretizuju, lakše sprovode u život.

Advokat Beograd.


Zastupanje pred organima uprave.

Sastavljanje upravnih tužbi.

Zastupanje u upravnom sporu.