Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokat za privredno pravo Advokat Beograd

Privredno pravo


Posavetujte se sa vašim advokatom o privrednom pravu koje se odnosi na pitanja regulisanja pravnog položaja preduzeća i drugih subjekata koji su pojavljuju u privredi i njihovim odnosima u pravnom prometu. Ono se izdvojilo iz građanskog prava zbog značaja pitanja statusa privrednih subjekata i njihovog poslovanja. U fokusu ovog prava je odnos privrednih subjekata i države. Privredno pravo se drugačije naziva poslovno pravo, kompanijsko pravo, ali i trgovačko pravo ili trgovinsko pravo. Potrebno je napraviti jasna razgraničenja između ovih naučnih disciplina. Privredno pravo je naučna disciplina koja obuhvata statusni segment pravnih subjekata (kompanijsko pravo), ugovore robnog prometa (ugovore u privredi) i ugovore platnog prometa koje još nazivamo bankarski poslovi sa hartijama od vrednosti (trgovinsko pravo). Privreda je najširi pojam. U centru privrednog prava je odnos države prema privredi. Trgovinsko pravo obuhvata oblasti prometa robe i usluga. Kompanijsko pravo, kao što je rečeno, posmatra privredna društva sa statusnog aspekta, tj. način njihovog osnivanja, rada, funkcionisanja. Stečajno pravo se bavi prestankom pravnih lica.

Advokat Beograd.Stečaj

Ugovori iz oblasti privrede.

Zastupanje privrednih društava.

Zastupanje u stečajnim postupcima.

Zastupanje privrednih društava pred organima uprave.

Zastupanje klijenata u sporevima iz poslovnih odnosa pravnih lica i/ili preduzetnika.

Zastupanje privrednih društava pred poreskim organima.

Zastupanje privrednih društava pred prekršajnim organima.

Zastupanje u postupcima u vezi sa privrednim prestupima.