Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokat za nasledno pravo Advokat Beograd

Nasledno pravo


Advokati se često susreću sa naslednim pravom koje se bavi pitanjem imovinskopravnih posledica smrti fizičkog lica, pa tako uređuje prelazak subjektivinih građanskih prava i obaveza nekog lica posle njegove smrti. U momentu smrti nekog lica prestaje njegov pravni subjektivitet, a njegova prava i obaveze prelaze na druga lica. Sva ostaviočeva imovina koja prelazi na druga lica se naziva zaostavština. Ima prava i obaveza koja su nenaslediva i ona prestaju nakon smrti ostavioca. Naslednik stiče nasledno pravo na celokupnoj zaostavštini ili na nekom njenom delu u trenutku smrti ostavioca. Cilj je da se pravedno raspodele prava i obaveze nekog lica koje je umrlo na njegove naslednike i da se očuva privatna svojina, kao i da se zaštiti porodica, jer se najbližim srodnicima priznaje pravo na nužni deo čak i kada su bili voljom ostavioca isključeni iz nasledstva. Detaljno je nasleđivanje regulisano Zakonom o nasleđivanju.

Advokat Beograd.Ugovor o doživotnom izdržavanju.

Zastupanje u ostavinskim sporovima.

Sačinjavanje testamenta.

Sprovođenje testamenta.

Zastupanje u postupcima prilikom osporavanja testamenta.

Zastupanje u postupcima prilikom osporavanja ugovora o doživotnom izdržavanju.

Pokretanje ostavinskog postupka.

Savetovanje klijenata

Sastavljanje naslednopravnih ugovora

Ugovor o ustupanju

Ugovor o raspodeli imovine za života