Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Besplatna pravna pomoc NADRIPISARI Advokat Beograd

Nezakonito pružanje pravnih usluga, besplatna pravna pomoć - nadripisari


 

U glavi trinaestoj Krivičnog zakonika, a koja se odnosi na krivična dela protiv pravosuđa, propisano je i krivično delo nadripisarstvo. Da bi se zaštitila advokatska profesija od nelojalne konkurencije, a isto tako i stranke od neprofesionalnog zastupanja od strane lica koja nisu osigurana od šteta koje mogu nastati u zastupanju, ali i država, jer nije beznačajan porez koji joj advokati plaćaju, ovo delo je propisano kako bi se zaštitilo funkcionisanje pravosudnih organa i kako bi se sprečilo ometanje utvrđivanja činjenica u nekom od postupaka koji se vode pred organima pravosuđa. Dakle, nezakonito pružanje pravnih usluga je krivično delo, koje se vezuje za bilo koji od postupka. To ne mora nužno biti krivični, već može biti i parnični postupak, upravni itd. Često su u praksi nadripisari lica koja su bila u dodiru sa sudovima, preciznije koja su radila u sudovima. Npr. daktilografkinja koja godinama sedi u sudnici i po diktatu sudije piše presude bez problema bi mogla da napiše nekome tužbu ili odgovor na tužbu. Isto tako, lica koja su radila ili rade u opštini, u nekoj kompaniji i koja su imala dodira sa pisanjem pravnih akata u okviru svog zanimanja mogu biti potencijalni učinioci ovog krivičnog dela. Na primer, lice koje radi u osiguravajućoj kompaniji i koje je stručnjak za naknade šteta koja nastaju u toj osiguravajućoj delatnosti mogu da, za novčanu naknadu, pružaju pravnu pomoć licima koja pred sudovima zahtevaju naknadu štete iz nekog događaja. Često i radnje koje su osnovane u blizini sudova kao kopirnice ili prodavnice obrazaca se prikriveno bave nadripisarstvom, odnosno za novčanu naknadu sačinjavaju ugovore, pišu molbe, zahteve itd. Sve su to lica koja se mogu tretirati kao nadripisari, ako nezakonito pružaju te vrste usluga. Nije samo pisanje raznih pravnih akata nadripisarstvo, već to mogu biti i radnje kojime se nastoji doći do dogovora sa drugom stranom u postupku, radnje posredovanja itd.

Nadripisarstvo značenje Advokat Beograd

Nezakonito pružanje pravnih usluga (nadripisari) opisano je u krivičnom zakoniku na sledeći način:

Član 342

Ko se neovlašćeno i uz naknadu bavi pružanjem pravne pomoći,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Kao što se vidi, element bavljenja je važan segment ovog dela, te stoga, nije moguće izvršiti ovo delo ako se jednom radnjom pruži nekom pravna pomoć uz naknadu. Posebno neće biti ostvareno ovo krivično delo ako učinilac nema nameru upravljenu ka tome da nastavi da se bavi nadripisarstvom ubuduće. Ukoliko postoji samo jedna radnja pružanja pravne pomoći (npr. lice koje je optuženo za ovo krivično delo je napisalo jednu tužbu), da bi postojalo krivično delo iz člana 342 KZ, neophodno je da postoji namera, spremnost, težnja da se nastavi sa tim protivpravnim postupanjem. Po pravilu, takva namera je teško dokaziva. Moguće da bi sud uzeo da ona postoji onda kada bi se utvrdilo da je daktilografkinja-nadripisar u svom stanu uredila prostor kao opremljenu kancelariju u kojoj je planirala da prima “stranke.” Ovo delo postoji onda kada se dokaže da je nadripisar kontinurano pružao pravnu pomoć za naknadu. Više radnji koje se nekome stavljaju na teret nisu npr. pet ili šest učinjenih krivičnih dela, već jedno krivično delo nadripisarstva.

nadripisari novac ispod stola

Advokatska kancelarija, odnosno advokat je, pored službe pravne pomoći osnovane u jedinicama lokalne samouprave, jedina ustavna kategorija pružaoca pravne pomoći.

(Ne)stručnost nadripisaraAdvokat Beograd

Pitanje neovlašćenog bavljena se svodi na pitanje odgovarajućeg obrazovanja koje neko mora da ima da bi pružao pravnu pomoć. Tako, na sajtu Advokatske komore Srbije u vezi sa ovim segmentom nadripisarstva stoji da se nevlašćeno bavljenje odnosi na sva ona lica koja nemaju odgovarajuću stručnu spremu, tzv. nadripisari. Diplomirani pravnik bez položenog pravosudnog ispita ima pravo da daje pravne savete besplatno, ali ne može da piše podneske drugima niti da bude plaćen ukoliko napiše nekome podnesak. Jasno, diplomirani pravnik može biti osuđen za ovo delo. Ipak, zamislimo sledeće: za mnoga radna mesta u kompanijama i firmama traži se pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, ali šta ako on nakon završenog radnog vremena piše tužbe ili druge podneske sudu iz svih  pravnih oblasti za novac raznim licima!? Kao što se vidi, on ostvaruje element bavljenja nadripisarstvom, bavljenja uz naknadu i pri tome, neovlašćenog, jer nije reč o advokatu, profesionalcu, već o pravniku koji na svom poslu obavlja samo jedan određeni posao iz širokog spektra pravnih oblasti.

Možda je interesantno citirati krivično delo nadrilekarstva i nadriapotekarstva iz člana 254 KZ: Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova. Vidi se da je stručna sprema glavna odrednica za utvrđivanje ima li mesta npr. nadrilekarstvu. To znači da ako je neko stekao stručnu spremu potrebnu da bude lekar neće biti ovog dela, a sa druge strane, diplomirani pravnik se ne može opisati kao nestručno lice da pruži pravnu pomoć. Dakle, stručnost nadripisara nije bitna za ovo krivično delo. Nije nemoguća situacija da neki nadripisar bude “stručniji” od advokata. Međutim, akcenat je stavljen na neovlašćeno bavljenje. Neovlašćeno je svako ono bavljenje koje protivzakonito. Tako je potrebno videti da Zakon o parničnom postupku propisuje da punomoćnik fizičkog lica može biti advokat, krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, kao i predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Neki od nabrojanih lica ne moraju imati položen pravosudni ispit niti biti diplomirani pravnici. Oni neće učiniti ovo krivično delo jer njihove radnje pružanja pravne pomoći nisu protivzakonite, nisu dakle, neovlašćene.

Biti u koraku sa zakonom znači biti na prav(n)om putu Advokat Beograd

kucanje na mašini nezakonito pruzanje pravnih usluga

Za dodatne informacije kontaktirajte Advokatsku kancelariju Branislava Krnić

Naknada za nezakonito pružanje usluga

Nimalo nevažan element ovog krivičnog dela je bavljenje uz naknadu. Ne kaže zakonodavac da to mora biti isključivo novčana naknada (mada uglavnom jeste novčana). To može i biti neki drugi vid naknade, nenovčane prirode. Međutim, problematično je dokazati da je neko lice dobijalo za svoju pruženu pravnu pomoć naknadu. Ovaj element nadripisarstva govori da se eventualno besplatno pružanje pravne pomoći ne može podvesti pod biće ovog krivičnog dela!? Ipak, teško je zamislivo da neko pruža pravnu pomoć kontinuirano bez ikakve naknade. U nekim pravnim sistemima je propisano da je dovoljan dogovor da se primi naknada da bi postojalo ovo delo, što u mnogome olakšava dokazivanje posotojanja ovog dela. Međutim, ako neko u svojoj radnji namenjenoj prodaji obrazaca itd. piše podneske mušterijama, teško da to čini pro bono. Naknada koju ostvaruje nadripisar je po pravilu manja od one koju bi po tarifi naplatio advokat za pružanje istih usluga. To je ono što i čini da nadripisarstvo opstaje pored advokature.

Kao što je rečeno, za nezakonito pružanje pravnih usluga kao krivično delo propisana je čak i zatvorska kazna i to do dve godine, ali u praksi će se sudovi teško odlučiti da posegnu za ovom najstrožijom sankcijom. Najčešće će to biti novčana kazna ili uslovna osuda.

Advokat Beograd možete pratiti i na društvenim mrežama